PIAGAM PELANGGAN

Image

1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri
Tiga(3) Kali Setahun

2. Memberi Ulasan Perancangan
Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari

3. Menyelaras Penyediaan RT Dan RKK Serta Memantau Perlaksanaannya
Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun

4. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)
Dua (2) Kali Setahun

5. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden
Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Bekerja Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

6. Membekalkan Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat)
Dalam Tempoh Lima (5) Hari

7. Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa
Dalam Tempoh Lima (5) Minit

8. Mengadakan Sebaran Rancangan Pemajuan (RSN, RT, RKK)
Tiga (3) Kali Setahun

Tanda tangan ketua pengarah piagam pelanggan

TPr Gs Dr. Shamsaini binti Shamsuddin
Ketua Pengarah PLANMalaysia
(Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Tarikh : 22 / 4 / 21