PERUNDANGAN-AKTA

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172)

Perundangan akta 172

Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172) digubal menurut Fasal (1), Perkara 74, Fasal (4) Perkara 76 dan Fasal (2) Perkara 80, Perlembagaan Persekutuan bagi maksud pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia.

Semakan semula Pindaan Akta 172 telah dibuat sebanyak lima (5) kali bagi menambahbaik dan memperkukuhkan fungsi perancangan mengikut keperluan pembangunan.

AKTA PERANCANG BANDAR 1995 (AKTA 538)

Perundangan akta 538

Akta Perancang Bandar 1995 (Akta 538), merupakan suatu akta mengenai pendaftaran Perancang Bandar yang bertujuan untuk mengawal selia profesion Perancang Bandar dan mengukuhkan peranan profesion ini melalui perundangan bagi memastikan amalan perancangan bandar yang dilaksanakan adalah berkualiti.

Sistem pembentungan1 Pemeliharaan Perintah Pokok1 Peranan Kerajaan Persekutuan1 Pengurusan Sisa Pepejal1 Penilaian Impak Sosial Projek berimpak tinggi dirujuk ke MPFN1
         
Sistem
Pembetungan
Perintah Pemeliharaan Pokok
dan
Laporan Cadangan Pemajuan
Peranan
Kerajaan
Persekutuan
Pengurusan
Sisa
Pepejal
Penilaian Impak
Sosial & Projek
berimpak tinggi
dirujuk ke MPFN

Cetak   Emel